Ako si správne vybrať zájazd

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 6/2018

Letné obdobie je neodmysliteľne spojené s odpočinkom v podobe dovolenky. Aby sa však z vytúženého voľna nestala nočná mora, je dôležité venovať výberu dovolenky dostatočnú starostlivosť. Obzvlášť, keď možno na internete nájsť nepreberné množstvo zájazdov a ďalších variantov, ako vyraziť za trávením voľného času.

Kedy ide o zájazd

Aby z pohľadu práva išlo o zájazd, musí byť usporiadaný na čas dlhší ako 24 hodín alebo zahŕňať prespanie a aspoň dve z nasledujúcich plnení: ubytovanie a dopravu či inú službu cestovného ruchu, ktorá nie je doplnkom ani jedného z uvedených a tvorí významnú časť súboru ponúkaných služieb.

Ak teda vyrazíte k moru či do hôr vlastným autom a na mieste budete mať objednané len ubytovanie, o zájazd nepôjde. Ak však využijete od tej istej spoločnosti tiež služby delegáta a jeho sprievodného programu na tri dni z týždennej dovolenky, potom už áno. To, či ide o zájazd, je dôležité preto, že právna úprava zmluvy o zájazde poskytuje zákazníkovi isté záruky, a to najmä v situácii, keď má zájazd nedostatky alebo keď dôjde k ujme narušením dovolenky.

Pomocník na cesty

Pripravili sme pre vás praktickú príručku, ktorá vás prevedie niektorými situáciami, do ktorých sa ako spotrebiteľ môžete dostať na dovolenke. Príručka vám poradí, ako komunikovať s cestovnou kanceláriou, na čo si dať pozor pri pobyte v zahraničí aj ako brániť svoje spotrebiteľské práva. Môžete si ju bezplatne stiahnuť na dtest.sk/cestovatel.

Cestovné kancelárie a agentúry

Na prvý pohľad sa môže zdať, že medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou nie je žiadny rozdiel. Opak je pravdou − aby niekto mohol prevádzkovať cestovnú kanceláriu, musí splniť podmienky a povinnosti stanové zákonom, čo chráni zákazníkov. Cestovná agentúra oproti tomu môže poskytovať služby v oveľa voľnejšom režime.

Zákon od cestovných kancelárií vyžaduje hlavne povinné poistenie pre prípad úpadku. Poistenie kryje situácie, v ktorých cestovná kancelária nie je schopná z dôvodu svojho úpadku zaistiť dopravu zo zahraničia späť domov, pokiaľ je doprava súčasťou zájazdu, alebo zákazníkovi nevráti zálohu či cenu zájazdu v prípade, keď sa vôbec nekonal. Z poistenia sa tiež vracia pomerná časť peňazí, ak je zájazd z dôvodu krachu kancelárie skrátený. Pred uzatvorením zmluvy je cestovná kancelária povinná na žiadosť zákazníka predložiť na nahliadnutie doklad o poistení. Po uzavretí zmluvy ho musí cestovná kancelária priložiť k potvrdeniu o zájazde alebo rovno k zmluve.

Ďalší rozdiel je v tom, že na prevádzkovanie cestovnej kancelárie je nutné mať koncesiu od ministerstva pre miestny rozvoj, zatiaľ čo cestovnej agentúre stačí na podnikanie iba ohlásenie voľnej živnosti. Cestovná agentúra preto nesmie zostavovať a vo svojom mene predávať spotrebiteľom zájazdy, môže však ponúkať jednotlivé služby cestovného ruchu (letenky, cestovné lístky, rezervácie hotelov či kempov, zabezpečovanie vstupeniek na rôzne podujatia). Agentúry tiež často sprostredkúvajú, teda „prepredávajú“, zájazdy cestovných kancelárií.

Je teda potrebné dať si pozor na to, od koho zájazd či jednotlivé služby cestovného ruchu kupujete. Jednak preto, že môžete naraziť na spoločnosť, ktorá ponúka zájazdy vo svojom mene, hoci nemá dohodnuté povinné poistenie, a jednak preto, že pri kúpe zájazdu cez agentúru sa v prípade konkurzu budete so svojím nárokom musieť obrátiť na iný subjekt. Ideálnym spôsobom overenia spoločnosti je si pred uzavretím zmluvy vyžiadať na nahliadnutie doklad o uzatovrení povinného poistenia.

Potvrdenie o zájazde a jeho zmena

Vždy, keď dôjde k uzavretiu zmluvy o zájazde, musí jeho usporiadateľ vydať zákazníkovi v písomnej forme aspoň potvrdenie o zájazde. Zmluva sa totiž často uzatvára cez internet či inými komunikačnými prostriedkami, takže písomná byť nemusí. Obsah potvrdenia je stanovený zákonom a pozostáva zo základných údajov o zájazde tak, aby mal zákazník k dispozícii potrebné organizačné a ďalšie informácie.

V potvrdení sú pochopiteľne vymedzené zmluvné strany a samotný zájazd spolu so všetkými službami, ktoré zahŕňa, ďalej cena spolu s výškou zálohy a prípadnými (storno) poplatkami. Rovnako musí byť uvedená špecifikácia ubytovania vrátane jeho turistickej kategórie a stupňa vybavenosti a podrobnosti o druhu dopravy aj o trase cesty. Ak sa má v rámci zájazdu poskytovať aj stravovanie, je nutné pripojiť aj údaj o jeho spôsobe a rozsahu. Okrem uvedeného musí potvrdenie obsahovať ešte popísanie postupu, ako uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, spolu s lehotami, dokedy tak možno urobiť.

Potvrdenie o zájazde odporúčame uschovať si, a to nielen preto, aby ste vedeli, kam a kedy sa dostaviť a čo od zájazdu čakať, no aj pre prípad, že by bol zájazd v rozpore s tým, čo bolo sľubované, takže by ste ho museli reklamovať. Najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu sa informácie ešte spresňujú, a ak je to potrebné, dodáva sa aj letenka alebo poukaz na ubytovanie či stravovanie.

Pred začatím zájazdu sa môže zmeniť jeho cena aj podmienky, no v oboch prípadoch musia byť dodržané podmienky stanovené zákonom. Cenu možno zvýšiť v prípadoch, keď dôjde k nárastu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, v medziobdobí sú zvýšené napríklad letiskové či iné poplatky spojené s dopravou alebo dôjde k zvýšeniu výmenného kurzu o viac ako 10 % oproti tomu, ktorý bol použitý na stanovenie pôvodnej ceny zájazdu. Usporiadateľ musí zvýšenie oznámiť najneskôr 21. deň pred začiatkom zájazdu, inak naň nemá právo.

Zmeniť podmienky zájazdu je možné z dôvodov vonkajších okolností. V takomto prípade navrhne zmenu zmluvy usporiadateľ. Pokiaľ s ňou nebudete súhlasiť, môžete od zmluvy odstúpiť, na čo vám usporiadateľ musí dať aspoň päťdňovú lehotu pred začiatkom zájazdu.

Keď na zájazd nemôžete

Zákazník môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť vždy, no musí počítať s tým, že ak neodstupuje pre porušenie povinnosti usporiadateľa, zaplatí odstupné, teda storno poplatok. V prípade potreby môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu choroby, nedostatku dovolenky alebo nejakej náhlej udalosti, no je nutné počítať s tým, že prepadne časť zaplatených peňazí.

Výška storno poplatku nie je nikde v zákone stanovená, takže si ju určujú cestovné kancelárie podľa seba. Obvykle rastie s blížiacim sa odchodom a týždeň pred ním sa pohybuje medzi 90 až 100 % ceny zájazdu. Ak budete musieť odstúpiť od zmluvy krátko pred odchodom, môže sa stať, že prídete o všetky peniaze. Preto je užitočné overiť si prípadnú výšku storna dopredu.

Keď od zmluvy odstúpi cestovná kancelária

Usporiadateľ zájazdu oproti tomu môže odstúpiť, len keď dôjde k zrušeniu zájazdu alebo keď zákazník poruší svoju povinnosť (zaplatí neskoro, neoznámi včas potrebné údaje a podobne). Ak je dôvodom odstúpenia zrušenie zájazdu alebo zmena zmluvy, ktorú zákazník neakceptoval, má usporiadateľ povinnosť predložiť novú ponuku. Nový zájazd musí svojimi parametrami aspoň zodpovedať tomu pôvodnému, a ak je lepší, nemôže usporiadateľ zvýšiť cenu. Ak sa strany, naopak, dohodnú na horšom zájazde, vyplatí sa rozdiel v cene zákazníkovi.

Pretože môže byť obstaranie alternatívy na poslednú chvíľu zložité, má zákazník v prípade zrušenia zájazdu v menej ako 20 dňoch pred jeho začatím právo na vrátenie plnej ceny a 10 % navyše. Možné je tiež požadovať náhradu škody (už zaplatené auto z požičovne či dopredu objednaný výlet loďou). Ak bol zájazd zrušený v dôsledku takzvanej vyššej moci (napríklad prírodná katastrofa v mieste konania zájazdu), usporiadateľ uvedené sumy platiť nemusí.

Zmluva uzatvorená cez internet či telefonicky

Voľbu zájazdu je dôležité si dôkladne premyslieť tiež preto, že aj keď si ho kúpite cez internet či odsúhlasíte ponuku cez telefón, nemáte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v 14-dňovej lehote. Je to preto, že zájazd vyžaduje zarezervovanie leteniek, ubytovania a ďalších služieb na konkrétne meno osoby a v určenom termíne a prerezervovanie alebo zrušenie často nie je možné alebo je veľmi drahé. Ak vezmeme do úvahy tiež nadväznosť dopravy a ubytovania, je zmena účastníka zložitá aj po technickej stránke.

Zahraničná cestovná kancelária

Cestovné agentúry predávajú nielen zájazdy našich cestovných kancelárií, no aj zájazdy cestovných kancelárií z iných krajín. V takom prípade sa nenechajte zmiasť tým, že s vami agentúra komunikuje v slovenčine − zájazd sa usporadúva podľa práva štátu, z ktorého je cestovná kancelária. To má význam predovšetkým v prípade, ak by bolo nutné služby po návrate reklamovať. Je teda potrebné zvážiť, či je pre vás ponuka natoľko výhodná, aby to vykompenzovalo prípadné problémy v budúcnosti.


Prihlásiť