Poistenie právnej ochrany

Obsah septembrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah septembrového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 4/2018

Tiež máte občas pocit, že sa v máloktorom spore dá zvíťaziť bez právnika? Súčasnosť, ktorej chýba tolerancia a rešpekt k druhým, príliš nenahráva zmierlivým riešeniam, preto v ľuďoch vyvoláva čoraz väčšiu potrebu preventívnej ochrany. Tá sa netýka len fyzických konfliktov, no aj sporov vyplývajúcich z obchodných alebo iných záväzkov. O rastúcom dopyte po právnych službách dobre vedia poisťovne, ktoré sa mu prispôsobili v podobe ponuky poistenia právnej ochrany. Je tento produkt skutočne všemocnou obranou, alebo ide len o ďalšieho „džina vo fľaši“ z dielne schopných marketérov?

Hoci poistenie právnej ochrany nie je také rozšírené ako napríklad poistenie úrazové alebo havarijné, prvá podoba tejto služby bola na našom trhu k dispozícii už v ranných začiatkoch novodobého poisťovníctva. V roku 1995 ho u nás prvýkrát predstavila pôvodne francúzska (dnes rakúska) poisťovňa D.A.S., ktorá bola prvou svojho druhu v Európe a prvenstvo medzi špecialistami tohto odboru si udržuje dodnes.

Pod pokrievkou produktu

Podoba tohto špecifického poistného produktu sa v rámci prispôsobovania aktuálnemu trhovému prostrediu a vývoju dopytu pochopiteľne vyvíjala a menila. Čo sa však počas jeho existencie nezmenilo, je zmysel a zámer poistnej ochrany. Účelom poistenia právnej ochrany je pomoc poistenému v prípade nepriaznivých dôsledkov náhodných právnych sporov a presadzovanie jeho oprávnených záujmov. Miera zapojenia poisťovateľa vždy záleží na konkrétnom subjekte, podmienkach danej zmluvy a príslušnej tematickej oblasti. Všeobecne však činnosť poisťovne v rámci spomínaného produktu znamená tieto aktivity:

  • právne poradenstvo,
  • rokovania s protistranou alebo zastupovanie pri súdnom konaní,
  • poskytovanie úhrady nákladov vzniknutých s uplatňovaním náhrady škody.

Aby sme popis účelu produktu ešte viac zjednodušili, načrtneme si ho na konkrétnych prípadoch. Predstavte si situáciu, keď sa v pracovnom alebo osobnom živote ocitnete v úlohe poškodeného a protistrana nie je ochotná plniť svoje záväzky alebo rokovania s vami dokonca úplne zavrhuje. Nezáleží pritom, či vám prenajímateľ bezdôvodne odmieta vrátiť vratnú kauciu, alebo máte problém so susedom, ktorý od vás kvôli chybnému zápisu v katastri nehnuteľností vypočítavo požaduje náhradu za neoprávnené užívanie jeho pozemku. Ak máte na danú oblasť uzatvorenú poistnú ochranu, je v podstate vašou jedinou povinnosťou kontaktovať príslušnú poisťovňu a ďalej sa o celú záležitosť starajú právni špecialisti. Ich aktivity pritom nespočívajú len v samotnom rokovaní s protistranou, ale ak to daný prípad vyžaduje, zvyčajne zabezpečujú aj podklady preukazujúce váš nárok (napríklad znalecké posudky alebo odborné expertízy).

Problematickú situáciu vám tak poistenie právnej ochrany zjednoduší nielen časovo, ale aj finančne. Iste, komerčné poisťovne sú podnikateľskými subjektmi, túžiacimi po generovaní zisku. Pokiaľ si však  porovnáte výšku poistného s prípadnými výdavkami na súdne poplatky alebo odmenu advokáta, čoskoro zistíte, že možnosť postúpenia rizika na bedrá poisťovateľa je nesporne výhodnejšie. Poskytnutie poistnej ochrany navyše nezávisí od toho, či ste v úlohe žalujúceho, alebo žalovaného.

Hovoríte si, že s ľuďmi sa vždy nejako dohovoríte a súdiť sa nebudete? Poistenie sa nevzťahuje iba na spory medzi občanmi navzájom, ale aj na prípady, keď máte neprávosť s ľubovoľnou spoločnosťou alebo inštitúciou – bez ohľadu na to, či ste v pozícii súkromnej osoby, alebo podnikateľa. Nezhody zároveň nemusia vždy končiť na súde, možným a obľúbeným variantom je cesta mimosúdneho vyrovnania.

Veľká sila paragrafov

Najviditeľnejším poznávacím znamením, že tá či oná osoba požíva výhody právnej ochrany, býva samolepka s nápisom „DAS“ na zadných sklách automobilov. Služby súvisiace s komplikáciami na cestách však nie sú jedinou oblasťou, ktorú možno pokryť príslušným poistným produktom. Poistenie právnej ochrany sa zaoberá právom priestupkovým, trestným,  pracovným, poistným, vlastníckym alebo napríklad záväzkovým, a je preto uplatniteľné v celom rade životných situácií. Kým sa na jednotlivé vybrané oblasti pozrieme podrobnejšie, priblížime si najprv spomínanú ochranu vozidiel.

Na cestách

Využiteľnosť právnej ochrany vozidla ponúka vskutku široké možnosti. Nevzťahuje sa totiž len na problémy súvisiace s dopravnou nehodou, služby právnych zástupcov sa dajú aplikovať napríklad v situáciách, keď si v dôsledku chýbajúceho dopravného značenia vozidlo poškodíte, je vám neoprávnene odtiahnuté z dôvodu čistenia komunikácie alebo vám zamestnanci autoservisu nie sú schopní doložiť preukázateľnosť fakturovanej sumy. Samozrejmosťou býva aj zastupovanie v sporoch s poisťovňou protistrany, ktorá odmieta uznať váš nárok na poistné plnenie alebo ho neposkytne v zodpovedajúcej výške. Poistenie poskytuje právnu ochranu prevádzkovateľovi, nájomcovi a vlastníkovi vozidla, tak v postavení poškodeného, ako aj vinníka.

Nenechajte sa však uniesť opojným pocitom, že za vás poistenie vyrieši všetky „trapasy“ súvisiace s plechovým miláčikom. Na niektoré okolnosti škodových udalostí sa totiž právna ochrana nevzťahuje. Ktoré to sú? Riadenie auta bez platného vodičského a technického preukazu, účasť na motoristických pretekoch alebo neuhradenie poplatku za používanie ciest. Podobné výluky obsahuje aj právna ochrana vodiča, ktorú si spolu s prvým menovaným druhom poistenia často uzatvárajú najmä vodiči z povolania.

Na pracovisku

Aj poisťovatelia ponúkajúci právnu ochranu majú svoje spoločenstvo. Je ním RIAD – medzinárodná asociácia poisťovateľov právnej ochrany, ktorej cieľom je prostredníctvom svojich členov podporovať jednoduchý, cenovo dostupný a kvalitný prístup k spravodlivosti a právu. Bola založená roku 1969 v Ríme a dnes ju tvorí viac ako päťdesiat spoločností zo štyroch rôznych kontinentov.

Do malérov v zamestnaní sa môžete dostať rovnako ľahko ako do problémov na cestách – aj napriek tomu, že nie ste notorickým flákačom. Väčšinou k tomu postačí nesympatia medzi vami a nadriadeným, ktorý sa rozhodne upierať vám zamestnanecké práva. V akých prípadoch vám poistenie právnej ochrany zamestnanca môže pomôcť? Advokáti najčastejšie riešia nevyplatené odškodné pri pracovných úrazoch, neoprávnené požiadavky na náhradu škody na majetku zamestnávateľa alebo nedodržanie zákonných noriem v súvislosti s ukončením pracovného pomeru (napríklad nepriznanie nároku na odstupné).

Z uvedených príkladov už správne tušíte, že produkt môžu využiť iba osoby v pracovnoprávnom vzťahu – teda zamestnanci (nie samostatne zárobkovo činné osoby). Pozor si dajte aj na územný rozsah poistenia – na rozdiel od iných druhov právnej ochrany sa tento typ zvyčajne vzťahuje výhradne na poistné udalosti podliehajúce právomoci súdov našej republiky, čo znamená, že poistenie má zmysel iba pre zamestnancov pracujúcich pre spoločnosti so sídlom v ČR.

Súkromie nadovšetko

Právna ochrana súkromia je vhodná pre osoby, ktoré sa vo svojom mimopracovnom živote nechcú zúčastniť na riešení sporov s akýmikoľvek inými spotrebiteľmi alebo spoločnosťami. Čo všetko môžete vybaviť v právnom zastúpení? Pre ilustráciu spomeňme napríklad ujmu spôsobenú v dôsledku úrazu na chodníku, neuznanej reklamácie chybného tovaru z e-shopu alebo nedodržanie objednaných služieb zo strany cestovnej kancelárie. Do rozsahu poistenia patrí aj presadzovanie vašich právnych záujmov v sporoch so súkromnými poisťovňami (vo vzťahu k úrazovému poisteniu alebo poistenia domácnosti), istú zradu však čakajte pri správnom konaní vo veci dôchodkových alebo nemocenských dávok – teda s inštitúciami sociálneho poistenia. Tu je právna ochrana väčšinou obmedzená len na právne poradenstvo.

Výber zo švédskeho stola

Láka vás predstava komfortu a pohodlia spočívajúceho v riešení problémov prostredníctvom právneho zástupcu? Na trhu, pochopiteľne, nie sú k dispozícii len vyššie spomínané tri druhy právnej ochrany, ktoré sme si načrtli, existuje oveľa viac typov poistenia. Aké ďalšie oblasti života možno riešiť pod krídlami právnikov?

Z ponuky produktov pre súkromné (nepodnikateľské) osoby stojí za zmienku napríklad:

  • právna ochrana bývania,
  • právna ochrana pre prípad úrazu,
  • právna ochrana rodiny.

Poisťovne sa snažia prispôsobiť aj dopytu podnikajúcich osôb alebo potrebám rôznych profesijných združení a samosprávnych celkov. Aké špeciálne produkty si môžete na tieto účely obstarať?

  • Právna ochrana podnikateľov,
  • právna ochrana poľovníkov,
  • právna ochrana športovcov,
  • právna ochrana obcí.

Až nastane správny čas

Stala sa vám poistná udalosť, ktorej dôsledky sú predmetom rozsahu poistenia? Ešte nejasajte a skontrolujte si dátum začiatku poistenia v zmluve. V snahe vyhnúť sa nečestným klientom totiž poisťovne často uplatňujú takzvanú čakaciu lehotu, čo je časový úsek od začiatku poistenia, keď nemáte nárok na poistné plnenie (respektíve jeho plný rozsah). Býva väčšinou trojmesačná a poisťovne počas tohto obdobia zvyčajne poskytujú iba právne poradenstvo.


Prihlásiť