Ako testujeme lískové ořechy

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • fyzikálno-chemické požiadavky: 20 %
  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • čerstvosť: 30 %
  • plesne: 15 %
  • mykotoxíny: 10 %

Mykotoxíny

Prítomnosť aflatoxínov B1, B2, G1 a G2 sa analyzovala použitím vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie s hmotnostne spektrometrickou detekciou.

Vlhkosť

Množstvo vody vo vzorke sa meralo gravimetricky.

Číslo kyslosti

Stanovilo sa titračnou metódou a vyjadrilo sa ako množstvo hydroxidu draselného potrebného na neutralizáciou pH 1 g tuku.

Peroxidové číslo

Určilo sa titračnou metódou. Množstvo tukových peroxidov sa vyjadruje ako množstvo aktívneho kyslíka v 1 kg tuku.

Cudzie prímesi

Obsah nečistôt sa zisťoval vytriedením a následným zvážením.

Senzorické hodnotenie

Prebehlo opisom vlastností definovaných vo vyhláške 157/2003 Zb. – vzhľadu, farby, chute, vône a zhodnotením zhody vzorky s požiadavkami legislatívy. 

Prihlásiť