Tajomstvo domácej chémie

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Publikované v časopise 10/2017

Pokračujeme v malom seriáli o označovaní najrôznejších výrobkov dennej potreby. Tentoraz sme sa zamerali, odborne povedané, na chemické zmesi. Možno vám to neznie ako povedomá téma, ale všetci ju máme doma. Do tejto škatuľky sa zmestia všetky čistiace prostriedky. Je dobré vedieť, čo hovoria o sebe aj o svojej (ne)bezpečnosti spotrebiteľovi.

tip dTestu

Označenie na chemických prostriedkoch nás neinformuje o ich kvalite, cieľom je zaistiť bezpečnosť. Medzi nebezpečné prostriedky patria aj na prvý pohľad nevinné prípravky do domácnosti, predovšetkým rôzne čistiace prostriedky. Osobitnú pozornosť venujte pomôckam proti vodnému kameňu, odstraňovačom mastnoty, čističom rúr a varných dosiek aj  dezinfekčným prostriedkom.

Prečítajte si etiketu ešte skôr, ako začnete s prípravkom pracovať. Okrem možného rizika sa z nej dozviete aj to, ako máte s prostriedkom správne zaobchádzať. Platí to aj v takom prípade, keď si doveziete drogériu bez slovenských popisov zo zahraničia. Pokúste sa preložiť aspoň základy uvedených inštrukcií. Pomôcť vám môže nariadenie č. 1272/2008, v ktorom sú uvedené všetky jazykové mutácie všetkých výstražných a bezpečnostných viet.

Keď si spomeniete na obal z čistiaceho prostriedku na kúpeľne, možno sa vám vybavia pestré obrázky s rôznymi symbolmi. Piktogramy upozorňujúce na nebezpečné vlastnosti každého chemického prostriedku patria k najvýraznejším prvkom na obaloch, či ide o čistič toaliet, alebo plechovku farby.

Možno sa ešte pamätáte na piktogramy, ktoré mali po celé roky formu oranžových štvorcov. Dnešné balenie však vyzerá inak.

Pred dvoma rokmi došlo k malej revolúcii v predpisoch, podľa ktorých sa museli všetky etikety prerobiť. Okrem zobrazenia výstražných obrázkov sa zmenil aj systém textov tak, aby poradili spotrebiteľom, ako majú bezpečne manipulovať s výrobkom.

Jasné pravidlá hry

Európsky chemický priemysel aj všetky chemické látky dovážané do Európskej únie musia spĺňať dve základné nariadenia EÚ 1907/2006 a 1272/2008. Do pôsobnosti týchto predpisov patria všetky chemické výrobky okrem kozmetiky a potravín.

Prvé z vyššie uvedených nariadení opisuje, aké chemikálie sa môžu predávať, a reguluje spôsob ich registrácie. Obsahuje aj dôležitý zoznam rizikových chemikálií, ktorých používanie sa určitým spôsobom obmedzuje. Druhé nariadenie je kľúčové pre spotrebiteľov. Hovorí o tom, ako musia výrobcovia vyhodnocovať nebezpečnosť jednotlivých produktov a ako sa musia zodpovedajúcim spôsobom označovať.

Strašidlá na obale, nebezpečenstvo vnútri

Čo teda musíte na obale nájsť? Samozrejmosťou je adresa firmy, ktorá je zodpovedná za produkt. Okrem toho nesmie chýbať názov výrobku a informácie o nebezpečenstve, ktoré sa skladajú z opisu možných rizík a výstražných symbolov.

Každý chemický prostriedok sa musí takzvane klasifikovať. V praxi klasifikácia znamená posúdenie látok nachádzajúcich sa v prípravku, ich druh aj množstvo. Ak výrobok obsahuje rizikové látky v nebezpečnom množstve, označuje sa ako nebezpečný. Podľa povahy nežiaducich účinkov sú zaradené do takzvaných tried nebezpečnosti. Každá z tried sa potom ešte delí do kategórií podľa miery rizikovosti a prideľuje sa jej špeciálny symbol.

Najbežnejšie nebezpečné chemické zlúčeniny a suroviny sú už zatriedené do kategórií priamo podľa právnych predpisov. Prostriedky obsahujúce zmesi rôznych látok však musia výrobcovia zatriediť sami. Základom správnej klasifikácie sú dostatočné informácie. Často ide o už dostupné údaje z rôznych vedeckých databáz, vo výnimočných prípadoch je potrebné pre nové látky získať informácie z rôznych štúdií. Dodajme však, že legislatíva venuje veľkú pozornosť aj ochrane pokusných zvierat.

Pozor, aviváž!

V zozname výstražných symbolov si môžete všimnúť, že jeden obrázok môže mať niekoľko významov. Dobre viditeľné je to na výkričníku, ktorý môže naznačovať tak dráždivé prípravky, ako aj látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. Navyše, jeden symbol sa používa aj pre chemikálie s rôznym stupňom rizika. Napríklad symbol otrávenej prírody na prípravkoch s rôznym stupňom negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Samotný výstražný obrázok však všetky potrebné informácie vyjadriť nemôže. Etiketu preto dopĺňa množstvo textov. Pre zaujímavosť dodajme, že ich znenie sa takisto presne stanovuje. Aj v českom vydaní nariadenia nájdete, ako majú texty vyzerať vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Najnápadnejším textom v blízkosti samotného symbolu je signálne slovo, ktoré rozlišuje stupeň nebezpečenstva výrobku. Pre výrobky s najmenším rizikom nie je určené žiadne. Na výrobky, pred ktorými by sme sa mali mať na pozore, nájdete slovo „varovanie„. Pri najzávažnejších kategóriách sa používa výhražné slovo „nebezpečenstvo„. S tým sa môžete stretnúť napríklad na niektorých prostriedkoch proti vodnému kameňu. Medzi najrizikovejšiu domácu chémiu patria čistiace prostriedky na odpad.

Karta bezpečnostných údajov

Chemická značka je úzko spojená s tzv. kartou bezpečnostných údajov. Zjednodušene povedané je to príručka, v ktorej sú zhrnuté všetky dôležité informácie. Primárne sú karty bezpečnostných údajov určené predovšetkým profesionálnym používateľom a obchodníkom, ktorí v nej nájdu zloženie výrobku, pokyny na správnu manipuláciu, prepravu a prvú pomoc, ako aj pokyny na to, ako manipulovať s prázdnymi obalmi.

Tieto karty nie sú určené pre spotrebiteľov. Predpokladá sa, že všetky potrebné informácie možno nájsť na obale. Ak však máte záujem o kartu bezpečnostných údajov, môžete ju nájsť na internete, napríklad na stránkach e-shopov, kde ju predajcovia uverejňujú. 

Etiketa plná dobrých rád

Ďalším nevyhnutným doplnkom sú informácie presne opisujúce možné negatívne účinky, takzvané H-vety. Majú formu štandardizovaných krátkych upozornení. Legislatíva pre každú triedu aj kategóriu nebezpečných prípravkov presne špecifikuje, ktoré vety sa majú objaviť na obale. Napríklad na prostriedkoch na umývanie riadu môžete často nájsť spolu s výkričníkom a slovom „varovanie„ aj vetu H-319 v znení „Spôsobuje vážne podráždenie očí“.

Varovanie pred nebezpečenstvom býva zvyčajne iba jedno na obale, nasleduje ho však celý súbor bezpečnostných pokynov na bezpečné zaobchádzanie s prostriedkom, takzvané P-vety.

Ani tu nedávajú právne predpisy výrobcom priestor na kreativitu. Presne sa predpisuje počet aj druh povinných inštrukcií aj ich presné znenie. Ak zostaneme pri spomenutom prostriedku na umývanie riadu, tak ten má obsahovať štyri vety o bezpečnej manipulácii. Mali by sme nájsť pokyny, ako postupovať, ak sa prostriedok dostane do očí, prípadne ak ho vypijeme. Špecifické upozornenia ešte doplňujú všeobecné poučky o tom, že je potrebné chrániť pred deťmi a odložiť etiketu kvôli tomu, aby lekár vedel v prípade ťažkostí, čo vám problémy spôsobilo.

Na obaloch obzvlášť nebezpečných látok, ako sú toxické, musia byť uvedené aj názvy konkrétnych nebezpečných látok.

Poistky pre najzraniteľnejších

V ideálnom prípade by si mal spotrebiteľ najprv prečítať štítok, aby vedel, s čím má do činenia. V mnohých prípadoch to tak nie je a niektorí ľudia hľadajú bezpečnostné pokyny až vtedy, keď majú dezinfekciu v oku alebo v žalúdku.

Najhoršie je, ak sa niečo podobné stane deťom. Predpisy pamätajú na ich ochranu – na výrobkoch nájdete pokyny, aby ste nenechávali nebezpečné prostriedky v dosahu detí.

Navyše, pri skutočne rizikových prípravkoch musia byť uzávery upravené tak, aby ich deti nemohli otvoriť.

Špeciálna ochrana je určená aj pre nevidiacich – všimnite si, že na niektorých baleniach môžete nahmatať vyčnievajúci trojuholník. Ten má upozorniť na obzvlášť nebezpečné látky, ako sú žieraviny.

Bezpečnosť všetkých upravujú právne predpisy opisom, aké majú byť obaly rizikových prípravkov. Ich materiál musí, samozrejme, odolať obsahu a steny obalov musia byť dostatočne pevné.

Povinnosťou je aj vymeniteľný uzáver – to preto, aby sa dal vymeniť v prípade poškodenia. Neodporúčame vám preto presýpať a prelievať nebezpečný obsah do iných obalov, pretože nie je záruka, že náhradný obal bude dostatočne odolný. Rozhodne neprelievajte chemické prípravky do nádob od nápojov a potravín, aby ste predišli zámene a nežiaducemu vypitiu. 

Pre bezpečnejšiu domácnosť

Hoci domáca chémia vyzerá na prvý pohľad priateľsky a nevinne, môže mať mnoho vedľajších účinkov na naše zdravie. Aj keď sa predpisy snažia chrániť nás aj naše deti pred rizikami, nesieme najväčšiu zodpovednosť my. Ak chceme predchádzať problémom, mali by sme dodržiavať tieto zásady:

  • Najviac ohrozené sú deti, preto ukladajte chemikálie tak vysoko, aby boli mimo ich dosahu aj dohľadu.
  • Ak ich ukladáte nízko do skrinky, zaistite dvere pomocou detskej poistky.
  • Uchovávajte všetko v pôvodnom obale a po každom použití zatvorte nádobu.
  • Pred použitím si pozorne prečítajte informácie na obale.
  • Nepoužívajte nebezpečné materiály v blízkosti detí a nedovoľte im manipulovať s nimi.
  • Pri nákupe sa uistite, že balenie je neporušené.
  • Nenechávajte výrobky bez pôvodného obalu.
  • Neprelievajte kvapaliny do fliaš od nápojov a jedla.
  • Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a používajte ochranné pomôcky.

Ak ste sa postriekali nebezpečným prípravkom alebo sa vám dostal do očí alebo ste ho prehltli, postupujte podľa pokynov na štítku. V prípade potreby kontaktujte lekára Toxikologického informačného strediska: 224 919 293 a 224 915 402.


Prihlásiť