Ako testujeme řecké jogurty

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah bílkovin: 35 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obsah tuku: 20 %
  • mikrobilog. vyšetření: 10 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

obsah bielkovín 35 %, senzorické hodnotenie 30 %, obsah tuku 20 %, mikrobiologický rozbor 10 %, nežiaduce látky 5 %

Mikrobiologické vyšetrenie spočívalo jednak v určení množstva mikroorganizmov aj v presnom určení ich druhu. Počty mikroorganizmov sme zisťovali technikou počtu kolónií pri 37  C podľa ČSN ISO 29981 (prezumptívne bifidobaktérie) a ČSN ISO 7889 (jogurtové kultúry). Jednotlivé druhy obsiahnutých kultúr sa identifikovali pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF.

Senzorické posúdenie prebehlo v súlade s ČSN 56 0032. Deväť hodnotiacich známkovalo jednotlivé parametre - chuť a vôňu, vzhľad a konzistenciu - od jedna do päť. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti. Vzorky sme ochutnávali v poradí podľa rastúcej tučnosti, aby menej tučné neboli znevýhodnené.

Obsah bielkovín sme stanovili pomocou Kjeldahlovej metódy.

Obsah tuku sme zisťovali gravimetricky.

Nežiaduce látky - množstvo olova sme merali atómovou absorpčnou spektroskopimetriou (GF-AAS). Dioxíny a polychlorované bifenyly s dioxinovým účinkom sme analyzovali vysoko rozlišovacou plynovou chromatografiou s vysoko rozlišovacou hmotnostnou spektrometrickou detekciou (HRGC-HRMS). Na stanovenie polychlórovaných bifenylov sme použili plynovú chromatografiu s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD).

Prihlásiť