Podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii pre šírenie klamlivej reklamy

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Vydané: 1.4.2012   

Vzor je možné využiť v prípadoch, keď podnikateľ propaguje svoje výrobky alebo služby tvrdeniami, ktorá sú klamlivé.

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný?

Pokiaľ podnikateľ propaguje svoje výrobky alebo služby tvrdeniami, ktoré sú klamlivé, ak sa nejedná o reklamu v televízii či rozhlase, alebo o tvrdenie týkajúce sa potravín, liekov, veterinárnych liečiv, kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd.

 

Ako tento vzor využiť?

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame sa klamlivá reklama zakazuje. Podľa § 45 Obchodného zákonníka potom príslušný štátny orgán pri posudzovaní klamlivosti reklamy zohľadňuje všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje o:

  • tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol,
  • cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú,
  • charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.   

Orgán dozoru môže požadovať od objednávateľa reklamy, aby preukázal skutočnosti tvrdené v reklame. Pokiaľ ich nepreukáže, môže orgán dozoru vychádzať z toho, že tvrdenia v reklame sú klamlivé.

Príslušnými orgánmi, na ktoré by sa mal spotrebiteľ v prípade, že sa chce podať sťažnosť na klamlivú reklamu sú:

  • Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie v prípade reklamy v rozhlase a televízii,
  • Orgány úradnej kontroly potravín, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Úrad verejného zdravotníctva SR v osobitných prípadoch,
  • Slovenská obchodná inšpekcia v ostatných prípadoch, keď vecnú príslušnosť nevykonávajú osobitné orgány dozoru.


Prihlásiť