Spotřebitelský problém...na koho se obrátit?

Obsah augustového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah augustového dTestu

Každý z nás se může ocitnout v situaci, ve které si sám neví rady a potřebuje pomoci. Potýkáte-li se se spotřebitelskými problémy, poradíme vám, na který úřad či instituci se obrátit.

Kde si stěžovat na kvalitu potravin, pod koho spadají potravinové doplňky a co takové spotřebitelské úvěry? Pomoci by vám měly následující řádky, na kterých přiblížíme, co má který dozorový orgán na starost.

Slovenská obchodní inspekce dohlíží na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Na SOI se tedy můžeme obrátit v případě potřeby obecného dozoru nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, dozoru nad poskytováním těch služeb, které nepodléhají dozoru zvláštního orgánu, a dozoru nad výrobky, ovšem pouze těmi nepotravinářskými. V případě pohonných hmot kontroluje požadovanou kvalitu Slovenská inspekce životního prostředí.

SOI zejména prošetří podnět spotřebitele, když prodávající: nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil, nevyřídí reklamaci v zákonné lhůtě, neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace, nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi, používá nekalé obchodní praktiky (například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě nebo prodává padělky), neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje, nabízí neoznačené výrobky, výrobky bez návodů k použití a nebezpečné výrobky.

Státní veterinární a potravinářská správa Slovenské republiky vykonává dozor nad potravinářskými výrobky. Ta se zabývá kontrolou produktů živočišného původu, tedy masa a masných výrobků. Též se lze na ni obrátit v případě stížností na ostatní nevyhovující potraviny prodávané v obchodech, včetně tabákových výrobků a nejrůznějších potravinových doplňků. Kontroluje i dodržování hygienických předpisů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv je dozorovým orgánem pro oblast léků a léčivých přípravků.

V případě potíží s poskytovatelem internetu, telefonním operátorem nebo poskytovatelem poštovních služeb, se obracejte přímo na společnost, která služby poskytuje (operátora). Telekomunikační úřad Slovenské republiky tyto stížnosti řešit nemůže, a proto je vrací zpět, případně je zasílá přímo podnikům, na jejichž činnost si občané stěžují.  Telekomunikační úřad není nadřazeným orgánem pro telekomunikační společnosti, tudíž nemůže řešit stížnosti na ně. V případě námitek vůči správnosti úhrady a kvalitě poskytované telekomunikační služby můžete podat reklamaci telekomunikačnímu podniku. Telekomunikační úřad v rámci státního dohledu vykonává kontrolu plnění povinností a podmínek stanovených v zákoně nebo v licenci, kontrolu technického stavu telekomunikačních zařízení a vedení telekomunikačních sítí. Úřad řeší jen stížnosti, které občané podávají na činnost zaměstnanců toho úřadu.

Další je oblast energetiky, tedy elektrické energie, plynárenství a teplárenství. Zde svou působnost vykonává Státní energetická inspekce. Ta řeší spory všeho druhu mezi zákazníkem a dodavatelem energie.

Národní banka Slovenska je významný orgán na úseku dozoru nad činností bank, pojišťoven a podobných institucí. Účastníci trhu jí mohou podávat stížnosti a podněty na činnost dozorovaných subjektů a ostatních účastníků finančního trhu. V případě zjištění porušení pravidel pro činnost dozorovaného subjektu může být dán důvod k zahájení správního řízení.

Dozor nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelských úvěrů v případě bankovních i nebankovních institucí vykonává Slovenská obchodní inspekce.  

Přeshraniční spory spotřebitelů s prodejci výrobků a služeb působících v členských státech Evropské Unie, Norsku a na Islandu pomůže vyřešit Evropské spotřebitelské centrum ve Slovenské republice.

Kontakty na všechny výše jmenované orgány včetně bližších informací o těchto orgánech a jejich kompetencích naleznete na stránkách www.dtest.cz v sekci spotřebitelská práva.


 

Prihlásiť