Investičná abeceda I–Z

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 5/2024

Minulý diel nášho seriálu finančnej gramotnosti sa venoval investičnej abecede, ktorá vám pomôže preniknúť do tajomstva investícií. Dozvedeli ste sa základné pojmy z prvej časti abecedy a už ste oboznámení s tým, že akcia je cenný papier, s ktorým sú späté určité práva, že fondy sú investičný nástroj, ktorý investorom uľahčuje investovanie a investičný horizont je obdobie, počas ktorého vlastníte určitú investíciu. Teraz sa pozrieme na pojmy z druhej časti abecedy, teda od písmena I až po Z.

Index

Finančný index je štatistický ukazovateľ, ktorý slúži na meranie výkonnosti a zmeny hodnoty určitej skupiny aktív na finančnom trhu. Tieto indexy obvykle zahŕňajú ceny akcií, dlhopisov, alebo iných aktív určitých spoločností a sektorov. Finančné indexy sú dôležitým nástrojom pre investorov, pretože poskytujú užitočné informácie o tom, ako sa vyvíja trh a aký je všeobecný trend v hodnote určitých aktív.

Existuje viacej rôznych typov finančných indexov, z ktorých každý môže mať odlišnú metodológiu a zameranie. Niektoré indexy sledujú výkonnosť určitého sektora ekonomiky, ako sú technológie, zdravotníctvo, alebo energetika. Iné indexy môžu sledovať výkonnosť určitého regionálneho trhu, ako napríklad indexy amerických, európskych či ázijských akcií.

Finančné indexy sú často využívané ako benchmarky na porovnávanie výkonnosti investičných portfólií. Investori a správcovia aktív často porovnávajú výnosy svojich portfólií s výnosom príslušných finančných indexov, aby mohli posúdiť svoje investičné stratégie a výsledky.

Medzi najznámejšie finančné indexy patria S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite (pre americké akcie), FTSE 100 (pre britské akcie), DAX (pre nemecké akcie) a Nikkei 225 (pre japonské akcie). Tieto indexy sú často citované v médiách a slúžia ako dôležitý nástroj na sledovanie celkového vývoja finančných trhov.

Junk Bonds

Tzv. nezdravé dlhopisy, teda dlhopisy, ktoré ponúkajú vysoký (zvyčajne veľmi vysoký) úrok, lenže s tým je spojené aj vysoké riziko. Tieto dlhopisy sú často vydávané spoločnosťami, ktoré sú veľmi zadlžené a kvôli tejto dlhovej záťaži nemajú už iné možnosti financovania. Investori tak môžu veľa získať, ale aj relatívne ľahko svoju investíciu stratiť.

Komodita

Komoditou sa rozumie tovar, s ktorým sa môže obchodovať na finančnom trhu. Existuje veľmi rozsiahle spektrum komodít, ktoré sa delia do niekoľkých skupín, ako sú energetické komodity, alebo priemyselné kovy. Konkrétne sem možno zaradiť napríklad ropu, zlato, alebo platinu. Práve zlato, no aj kovy všeobecne sa považujú za stabilné zabezpečenie a tešia sa veľkej obľube investorov, ktorá zase pomáha rastu cien.

Leverage

Teda „páka“ alebo „pákový efekt“, označuje použitie požičaných finančných prostriedkov na financovanie investícií. Investor použije nielen svoj vlastný kapitál, ale aj vypožičaný, čo zvyšuje potenciálne výnosy, ale aj prípadné straty. V najhoršom prípade môže dôjsť pri vysokom pákovom efekte k strate celého investičného portfólia.

Marža

Tzv. maržovým obchodovaním sa rozumie investovanie s požičanými peniazmi. Investori tak môžu investovať do produktov, na ktoré aktuálne nemajú dostatok prostriedkov. Následné využitie týchto požičaných peňazí vytvára pákový efekt (pozri leverage). Počiatočná marža je suma, ktorá je nutná na otvorenie pozície s pákovým efektom – môže ísť napríklad o počiatočnú maržu 5 %, z ktorej následne  vychádza pákový efekt 1 : 20.

Nominálna hodnota

Tiež známa ako „menovitá hodnota“ je peňažnou hodnotou, ktorá sa na ceninách priamo uvádza. Môže ísť napríklad o sumu, ktorá je uvedená priamo na dlhopise. Nominálna hodnota je teda stála a určuje sa priamo pri vydaní cenín. Meniť sa však môže trhová cena – tá sa od nominálnej hodnoty často líši v závislosti od dopytu. V prípade, že je o daný produkt (napr. spomínaný dlhopis) záujem, bude jeho trhová hodnota vyššia ako hodnota nominálna. Keď však o produkt záujem nie je, bude trhová cena prinajmenšom taká, aká je nominálna hodnota produktu.

Opcie

Opcie sú jedným zo základných finančných nástrojov a ide o obchodovateľný zmluvný kontrakt. Svojím spôsobom sa dajú považovať za synonymum predkupného práva. Ich účel spočíva v takej dohode strán, keď si jedna zo strán kúpi právo nakúpiť v budúcnosti určitú vec za vopred stanovenú cenu. Pretože ide o právo, nie povinnosť, rovná sa miera rizikovosti cene, za ktorú je dané právo kúpené a kupujúci tak nemôže prísť o viac. V prípade, že sa opcia stane nevýhodnou, oprávnená strana tovar nekúpi, prípadne iba nevyužije opciu a nakúpi za trhovú cenu.

Portfólio

Vo svete investícií tento pojem predstavuje súbor investičných aktív, ktoré drží investor. Portfólio môže obsahovať akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti aj ďalšie typy aktív. Jeho zloženie je obvykle určené investičnými cieľmi a toleranciou k riziku investora.

NASDAQ

Je najväčší čisto elektronický burzový trh v USA a druhá najväčšia burza v USA (aj na svete). Možno tam obchodovať akcie (viď akcie), opcie (viď opcie) aj futures kontrakty.

Rating

Rating je nezávislé hodnotenie dôveryhodnosti danej investície. Spravidla sa robí ratingovými agentúrami, ktoré merajú viacej aspektov, na základe ktorých zisťujú výšku rizika. Rizikom je pravdepodobnosť nežiaducich udalostí, ktoré môžu ovplyvniť výsledok investície. Typy rizík zahŕňajú trhové riziko (riziko výkyvov cien na trhu), kreditné riziko (riziko, že emitent nedodrží svoje záväzky) a likviditné riziko (riziko, že nebude možné predať aktívum za spravodlivú cenu).

Short Selling

V doslovnom preklade „krátky predaj“ je stratégia, pri ktorej investor predáva aktívum, ktorého nie je vlastníkom, v nádeji, že jeho cena klesne a môže byť neskôr kúpené za nižšiu cenu. Ide teda o špekuláciu s poklesom ceny akcií. „Short“ v tomto prípade neoznačuje čas, ale ide o investorský pojem, ktorý označuje predaj cenných papierov bez toho, aby ich investor vlastnil. Strata alebo zisk sa určujú na základe cenového rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou.

Trader

Ide o aktívneho obchodníka s cennými papiermi na finančných trhoch. Dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Prví z nich sú súkromní traderi, ktorí obchodujú s vlastným kapitálom a investujú tak „za seba“. Druhou skupinou sú inštitucionálni traderi, ktorí obchodujú s kapitálom rôznych spoločností a v ich mene. Môže ísť napríklad o banky, alebo poskytovateľov finančných služieb. Inštitucionálni traderi majú zároveň viac možností obchodovania, ktoré nie sú dostupné pre súkromných traderov.

Uplatnenie

Tiež známe pod pojmom exekúcie, lenže vo svete investícií sa tento pojem používa najmä v súvislosti s obchodovaním s opciami (pozri opcie). Exekúciou sa rozumie uplatnenie práva – ide teda o také prípady, keď sa opcia po uplynutí dohodnutej doby ukáže ako výhodná a dôjde tak k nákupu, prípadne predaju za cenu dohodnutú v opcii. Existujú dva typy uplatnenia. Prvým je americký štýl, keď je možné opciu uplatniť kedykoľvek až do doby expirácie, druhým je európsky štýl, keď je možné opciu uplatniť iba do dátumu jej expirácie.

Volatilita

Ide o mieru variability cenových zmien daného aktíva v čase, ktorá sa vyjadruje percentuálnym rozsahom. Vyššia volatilita naznačuje vyššiu mieru rizika a nestability, zatiaľ čo nižšia volatilita naznačuje relatívnu stabilitu. Čím vyššia je volatilita, tým väčší pohyb ceny (v oboch smeroch) sa očakáva. Volatilita má tiež svoj index (VIX), ktorý sa niekedy označuje ako „index strachu“. Meria implicitnú volatilitu opcií na americkom indexe S&P 500 (pozri index).

Warranty

Sú také cenné papiere, ktoré oprávňujú na nadobudnutie podkladových aktív (napr. zlata, ropy, …). Majiteľ takého cenného papiera (warrantu) spoločne s ním získava právo kúpiť, alebo predať určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú cenu v termíne stanovenom vopred.

Xetra

Xetra je plne elektronické obchodné miesto prevádzkované Frankfurtskou burzou cenných papierov. Bolo zavedené v novembri roku 1997 ako miesto rýchleho a efektívneho vyrovnania obchodov s cennými papiermi. Pomocou XETRy sa obchoduje prevažná väčšina akcií (pozri akcie) a ETF (pozri ETF) na nemeckej burze.

YTD

Je skratka spojenia year-to-date, čo označuje obdobie od začiatku roka ku dňu výpočtu. Často sa objavuje v súvislosti s meraním rastu, alebo poklesu ceny.

Spätné odkúpenie akcií

Spätným odkúpením akcií sa rozumie schopnosť verejne obchodovateľnej spoločnosti odkúpiť od investorov naspäť svoje vlastné akcie. S každou spätne odkúpenou akciou sa zvyšuje zisk spoločnosti, zároveň ide o nástroj na stabilizáciu ceny danej akcie, prípadne na zvýšenie jej ceny.


Prihlásiť