Dotácia na tepelné čerpadlá: Nebojte sa ušetriť.

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 10/2023

Nákup a inštaláciu tepelného čerpadla nemusíte platiť výhradne zo svojho vrecka. Na investíciu do tepelného čerpadla je možné získať dotáciu v dotačnom programe Nová zelená úsporám, ktorý realizuje Ministerstvo životního prostředí. Príjmom a vyhodnocovaním žiadostí je poverený Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR).

Najpopulárnejší typ tepelných čerpadiel, teda kategóriu vzduch/voda, sme podrobili náročným testom. Ktoré modely sú najefektívnejšie, najľahšie sa ovládajú a najmenej zaťažujú životné prostredie, píšeme v Testu tepelných čerpadiel.

Myslite na to, že výška dotácie závisí od typu tepelného čerpadla a tiež od toho, či má byť tepelným čerpadlom zaistené iba vykurovanie domu, alebo tiež zohrievanie vody. Úlohu hrá aj prípadné súbežné inštalovanie fotovoltického systému.

Maximálna dotácia v prípade tepelného čerpadla s teplovodným systémom vykurovania (teda aj testovaných čerpadiel vzduch/voda) a prípravou teplej vody je 4 100 €. Pokiaľ neplánujete čerpadlo využívať na ohrev vody, je najvyššia dosiahnuteľná dotácia 3 278 €.

Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania s prípravou teplej vody pripojenej na fotovoltiku môže znamenať príspevok 5 738 €. Ak by ste chceli dať prednosť iným typom čerpadiel, napríklad vzduch/vzduch, pripravte sa na možný príspevok vo výške 2 459 € (s ohrevom vody 3 278 €). Ešte vyššie dotácie vám môžu priniesť nákladnejšie čerpadlá, ako je typ zem/voda s plošným kolektorom (4 918 €, respektíve 5 738 € v prípade súčasného ohrevu vody).

Berte na vedomie, že dotáciu je možné získať na nákup tepelného čerpadla a jeho inštaláciu, ktorú musí vykonať dodávateľ, ktorý na to má potrebné oprávnenia. Skontrolujte tiež energetický štítok budovy. Na priznanie dotácie totiž musí dom spĺňať priemerný súčiniteľ prestupu tepla budovy aspoň podľa kategórie D. O samotnú dotáciu sa žiada elektronicky ešte pred vykonaním potrebných prác. Keď je žiadosť schválená, môžete sa pustiť do realizácie.

Štátny fond životného prostredia vypláca dotáciu až po dokončení projektu a doložení realizovaných prác, počítajte teda s tým, že budete najskôr musieť zaplatiť celú investíciu z vlastných zdrojov.

Žiadať o dotáciu na zaobstaranie tepelného čerpadla možno tiež v rámci novej dotácie Oprav dom po babičke. Tú je dokonca možné získať zálohovo vopred, investícia však nutne musí byť kombinovaná so zateplením budovy.

… ale dávajte si pozor

Pred požiadaním o dotáciu sa uistite, že u vás nehrozia niektoré z bežných chýb, ktoré by vás o príspevok mohli pripraviť. Najprv si overte, či tepelné čerpadlo, ktoré má byť predmetom dotácie, spĺňa všetky požiadavky výzvy na podávanie žiadosti. Otázku, či vybrané zariadenie spĺňa podmienky na priznanie dotácie, je vhodné overiť u výrobcu alebo dodávateľa. K žiadosti je tiež potrebné predložiť všetky požadované dokumenty.

Nezabúdajte tiež, že čerpadlo musí byť inštalované dodávateľom, ktorý disponuje potrebnými oprávneniami, inak môžete porušiť podmienky na udelenie dotácie. Montáž tepelných čerpadiel je možné robiť v rámci živnostenského oprávnenia nazvaného „Montáž, opravy a rekonštrukcie chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel“. Osoba, ktorá realizuje inštaláciu, musí byť tiež držiteľom osvedčenia o odbornej kvalifikácii podľa zákona o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania. Toto osvedčenie nesmie byť staršie ako 5 rokov.

Žiadosť o dotáciu sa v súčasnosti podáva výhradne elektronicky. Musí byť úplná, riadne vyplnená a obsahovať všetky požadované prílohy. Projekt a realizované práce je tiež potrebné včas doložiť. Rovnako máte povinnosť umožniť zaobstaranie fotodokumentácie osobou poverenou SFŽP SR. Fondu musíte povoliť použitie tejto fotodokumentácie, technických, ekonomických a environmentálnych údajov zo žiadosti a jej príloh s cieľom prezentácie projektov podporených z programu.


Prihlásiť