Ako testujeme sušené jablká

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • senzorické hodnotenie: 30 %
  • fyzikálne parametre: 25 %
  • chemické parametre: 30 %
  • pesticídy: 5 %
  • mikrobiologický rozbor: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Celkové hodnotenie je limitované dostatočnou a horšou známkou za senzorické hodnotenie a pesticídy. Pri zhodnom celkovom hodnotení je poradie podľa abecedy.

Senzorické hodnotenie

Senzorické skúšky sa uskutočnili v špecializovanom senzorickom laboratóriu. Celkovo 9 preškolených hodnotiacich posudzovalo určené parametre sušených jabĺk. Pridŕžali sa pritom stanovenými zmyslovými požiadavkami na jablčné krížalky. Bola použitá profilová metóda. Jednotlivé parametre sa známkovali pomocou školskej stupnice. Nevyhovujúce znaky sa posúdili metódou slovného opisu.

Posudzovali sa nasledujúce parametre: celkový vzhľad; príjemnosť vône; príjemnosť chuti; intenzita jablčnej, sladkej a kyslej chuti; textúra a prežúvanie. Na záver padlo celkové hodnotenie.

Fyzikálne parametre

Sušina sa stanovila gravimetricky po sušení do konštantnej hmotnosti pri 103 °C.

Stanovenie farby sa robilo spektrofotometricky na zariadení Minolta, na základe zmeraných parametrov bol následne vypočítaný tzv. Browning index (BI).

Chemické parametre

Obsah cukru (respektíve glukózy, fruktózy a sacharózy) bol zisťovaný metódou HPLC/RI.

Obsah vitamínu C bol stanovený metódou HPLC/DAD.

Stanovenie oxidu siričitého sa realizovalo modifikovanou metódou podľa Monier-Wiliamsa.

Stanovenie hydroxymetylfurfuralu (HMF) sa robilo metódou HPLC/DAD.

Pesticídy

Laboratórium robilo analýzu 700 pesticídnych látok pomocou kvapalinovej a plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou.

Mikrobiologický rozbor

Počty plesní kvasiniek boli stanovené podľa ČSN ISO 21527-2 (560650).

Stanovenie aktivity vody sa robilo pomocou aw metra.

Prihlásiť