Chyba výrobku – oheň na streche alebo Kto nahradí spôsobenú škodu?

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Sdílejte

Vydané: 31.8.2023   

S nárokmi spotrebiteľov plynúcimi zo zodpovednosti predajcov za chyby tovaru, ktorá je známa skôr pod nepresným pojmom „záruka“, sa spotrebitelia stretávajú bežne. Čo ak chybný výrobok ešte navyše spôsobí škodu? Za kuchyňu obhorenú pri požiari spôsobenom chybnou rýchlovarnou kanvicou potom môže spoločne zodpovedať aj niekoľko subjektov.

Kedy reklamovať nedostatok a kedy požadovať náhradu ujmy?

Spotrebiteľ si domov prinesie mobilný telefón. Potom, čo je pripojený k originálnej nabíjačke, dôjde postupne k nafúknutiu batérie a jej následnej explózii, ktorá zničí vybavenie jednej z izieb domácnosti. Spotrebiteľ bol v tom čase od telefónu vzdialený aspoň na dĺžku miestnosti, a preto bol len ľahko zranený na pravej ruke. Teraz sa však ocitá v situácii, že má poškodený byt, je zranený, a navyše prišiel aj o svoj nový telefón. Aké nároky môže uplatniť a komu ich bude adresovať?

Máte pochybnosti, či je vami zakúpený výrobok nebezpečný? Preverte ho v našej databáze nebezpečných výrobkov.

V prípade samotného telefónu je situácia už vcelku známa, telefón mal nedostatok a v takom prípade je nutné vec reklamovať. Vzhľadom na okolnosti je navyše nepochybné, že je popísaný problém podstatným porušením zmluvy, takže je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Hoci poškodenie domácnosti a súvisiace zranenie je ujmou, ktorú už zodpovednosť za nedostatok nekryje, jej náhradu je možné požadovať z iného dôvodu. Pri poškodení domácnosti ide o majetkovú škodu a pri zranení bude nutné odčiniť ujmu nemajetkovú, a to vrátane prípadného bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Okolnosti vzniku škody však nemusia byť ani zďaleka také dramatické. Obdobné nároky, snáď okrem ujmy na zdraví, bude možné vzniesť aj vtedy, ak chybný výrobok – nevhodne použitá farba na nohaviciach nevratne zafarbí čalúnenie pohovky.

Kedy bude mať požiadavka na náhradu úspech?

Pre priznanie nároku na náhradu ujmy bude nutné preukázať existenciu: nedostatku, ujmy a príčinnú súvislosť medzi nimi, teda že ujma vznikla priamo v dôsledku existencie nedostatku. Nie je nutné preukazovať, o aký druh nedostatku ide, postačí, že výrobok nie je bezpečný, ako by sme to od neho rozumne očakávali. Z pohľadu spotrebiteľa nie je potrebné dokazovať ani okamih, kedy sa nedostatok objavil, prípadne, že vznikol už vo výrobe, ako je to v prípade bežnej reklamácie nedostatku.

Kto je povinný škodu nahradiť?

Na rozdiel od reklamácie tovaru, ktorú adresujeme predajcovi, náhradu škody je možné uplatniť hneď u niekoľkých subjektov, najmä však u výrobcu alebo dovozcu tovaru. Medzi ďalšie osoby, ktorými je náhradu škody možné adresovať, je dodávateľ alebo osoba, ktorá ako výrobca vystupuje. O takúto situáciu ide, zvlášť keď výrobok nesie jej meno, je opatrený jej logom a podobne. Všetky vymenované osoby zároveň za škodu zodpovedajú spoločne a spotrebiteľ svoj nárok môže vzniesť proti ktorejkoľvek z nich. Medzi poškodeným a tým, kto škodu spôsobil, pritom nemusí existovať žiadny vzťah, pretože náhradu škody proti výrobcovi či inému relevantnému subjektu môže uplatniť akákoľvek osoba, ktorej výrobok spôsobil ujmu, teda napríklad osoba, ktorá si vec kúpila „z druhej ruky“, osoba, ktorá si výrobok iba zapožičala , ale tiež nič netušiaci okoloidúci.

Kedy škoda uhradená nebude?

Výrobca nahradí škodu iba v závažnejších prípadoch, a to v sume prevyšujúcej 500 €. Ak je škoda vyčíslená na menšiu sumu ako 500 €, náhradu škody u výrobcu spotrebiteľ nezíska. O svoj nárok do výšky 500 €však spotrebiteľ nepríde, len ho bude musieť uplatniť zvlášť, a to u predajcu tovaru.

Zákon tiež stanovuje niekoľko dôvodov, pre ktoré sa môže škodca zodpovednosti na náhradu škody zbaviť. Takáto situácia by mohla nastať, najmä ak preukáže škodca, že škodu zavinil sám poškodený alebo že stav vedeckých a technických znalostí v čase, keď uviedol výrobok na trh, neumožnil zistiť jeho nedostatok. Škoda nebude uhradená predovšetkým v prípade zjavného pochybenia poškodeného, typické scenáre známe zo spojených štátov o sušení domácich maznáčikov v mikrovlnnej rúre tak u nás nepadajú na úrodnú pôdu.


Prihlásiť