Ako testujeme kuracie spodné stehná

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • fyz.-chem. parametre: 45 %
  • tovaroznalecké posúdenie: 35 %
  • mikrobiologické vyšetrenie: 20 %

Celkové hodnotenie limitovalo nedodržanie legislatívnych požiadaviek mikrobiálnej bezpečnosti.

Fyzikálno-chemické parametre

Obsah vody sme stanovili gravimetricky, podiel bielkovín Kjeldahlovou metódou. Pomer vody a bielkovín sme vypočítali z výsledkov analýz.

Tovaroznalecké posúdenie

Testovali sme podľa zásad ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495. Jednotlivé vzorky sme slovne popísali a sledovali aj výskyt chýb opracovania, farby, vône a stopy predchádzajúceho zmrazenia.

Mikrobiologický rozbor

Realizovali sme ho vo všetkých prípadoch posledný deň deklarovanej trvanlivosti.

Baktérie rodu Salmonella spp. sme stanovili kultivačne podľa ČSN EN ISO 6579, počet baktérií Campylobacter spp. podľa ČSN ISO 10272 − 1, ČSN P ISO/TS 10272 − 2.

Počet mikroorganizmov sme určili normovanými kultivačnými metódami: Salmonella spp. podľa ČSN EN SO 6579; Campylobacter spp. podľa ČSN ISO 10272 − 1, ČSN P ISO/TS 10272 − 2; koagulázopozitívne stafylokoky podľa ČSN EN ISO 6888 − 1,2,3; Listeria monocytogenes podľa ČSN EN ISO 11290 − 1, ČSN EN ISO 11290 − 2. Počet baktérií rodu escherichia coli sme určili technikou počítania kolónií podľa ČSN ISO 16649 − 2.

Rezíduá antibiotík

Na určenie prítomnosti rezíduí antibiotík sme použili chemické a mikrobiologické metódy. Chemickou analýzou pomocou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie spojenej s hmotnostnou spektroskopiou sme testovali sulfónamidy, konkrétne: sulfamerazín, sulfametoxazol, sulfachinoxalín, sulfafchloropyridazín, sulfatiazol, sulfadiazín, sulfametoxydín, sulfametoxydín, sulfamidaxín. Pomocou mikrobiálneho receptorového testu CHARM II sme zisťovali prítomnosť tetracyklínov.

Prihlásiť