Ako testujeme ľanové oleje

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení:

  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • zastúpenie mast. kyselín: 30 %
  • stabilita: 20 %
  • tokoferoly: 15 %
  • pesticídy: 10 %

Senzorické hodnotenie ľanového oleja robilo 10 hodnotiacich. Pomocou školskej stupnice známkovali nasledujúce parametre: príjemnosť vzhľadu, vône, intenzitu zatuchnutej chuti, orieškovú chuť, intenzitu pachutí a pachov, príjemnosť chuti a celkový dojem.

Profil mastných kyselín sme zisťovali pomocou plynovej chromatografie plameňovo ionizačným detektorom.

Obsah tokoferolov sme po rozpustení vzorky v n-heptáne stanovili pomocou kvapalinovej chromatografie s fluorescenčným detektorom.

Skúška stability oleja sa skladala z troch analýz. Oxidačná stabilita (priemerná indukčná perióda pri teplote 120 °C) sme stanovili pomocou prístroja Rancimat 743.

Thiobarbiturové číslo sme stanovili destilačne, ako obsah malondialdehydu (MA; sekundárny produkt oxidácie lipidov).

Peroxidové číslo sme určili titráciou ako jód uvoľnený z jodidu primárnymi produktami oxidácie lipidov.

Prihlásiť