Ako testujeme tiskárny

Ako hodnotíme

grafická skladba hodnotenia multifunkčných atramentových tlačiarní

 • tlač: 68 %
 • dodatočná spotreba: 10 %
 • kopírovanie: 8,5 %
 • skenovanie: 8,5 %
 • práca v sieti: 5 %

grafická skladba hodnotenia multifunkčných laserových tlačiarní

 • tlač: 75 %
 • kopírovanie: 9,4 %
 • skenovanie: 9,4 %
 • práca v sieti: 6,2 %

grafická skladba hodnotenia jednoúčelových atramentových tlačiarní

 • tlač: 85 %
 • dodatočná spotreba: 10 %
 • práca v sieti: 5 %

grafická skladba hodnotenia jednoúčelových laserových tlačiarní

 • tlač: 93,8 %
 • práca v sieti: 6,2 %

Tlač

Kvalita tlače sa hodnotí panelom zloženým najmenej z troch expertov. Pri farebných tlačiarňach sa posudzujú textové dokumenty, tabuľky s grafom, farebné fotografie vo formáte A4 a dokumenty obsahujúce formátovaný text s grafikou a fotografie nastavené na maximálnu možnú kvalitu. Sleduje sa, okrem iného, farba, kontrast a ostrosť výsledného produktu. Hodnotenie rýchlosti tlače spočíva v meraní času, ktorý prejde od zadania tlačovej úlohy do momentu, keď vytlačený list vyjde z tlačiarne.

Hodnotí sa aj odolnosť tlače proti vlhkosti pri textových dokumentoch. Do hodnotenia zasahuje aj jednoduchosť ovládania tlačiarne. Známkuje sa prvotná inštalácia a uvedenie do prevádzky, obsažnosť a zrozumiteľnosť priloženého návodu na použitie, spracovanie zadaných príkazov na tlač (vrátane zmien formátu, farieb alebo kvality) aj údržba a odstraňovanie bežných problémov (napríklad manipulácia so zaseknutým papierom alebo jednoduchosť výmeny použitých náplní).

Náklady na tlač

Na zistenie nákladov na tlač sa do tlačiarne vloží nová originálna náplň podľa údajov uvedených v dokumentácii prístroja. Tlač prebieha tak dlho, ako to tlačiareň dovoľuje, pričom informovanie o dochádzajúcej farbe býva, pokiaľ je to možné, ignorované. Keď sa na výstupe prejaví nedostatok atramentu alebo tonera, alebo ak tlačiareň odmietne ďalej tlačiť, proces sa zastaví.

Vďaka porovnaniu hmotnosti novej a použitej náplne a spočítaniu vytlačených listov sa dá zistiť množstvo farby potrebnej na tlač jednej stránky. Výsledná cena za jednu stranu sa vypočíta na základe priemerných cien náplne. Náklady na tlač sa zisťujú osobitne pre textové dokumenty, grafy, tabuľky a farebné fotografie. Keďže niektoré farebné tlačiarne môžu pri čiernobielej tlači používať farebné náplne, pri výpočtoch nákladov na tlač pri textových dokumentoch sa váži každá náplň osobitne.

Pri atramentových tlačiarňach sa vypočíta aj dodatočná spotreba atramentu pri občasnom použití. Určité množstvo atramentu totiž tlačiarne spotrebúvajú pri pravidelnom samočistení trysky. Test dodatočnej spotreby sa robí počas niekoľkých týždňov. V určité dni tlačiareň vytlačí niekoľko stránok, vo zvyšnom čase sa vypína. Tým sa simuluje bežná situácia v domácnostiach, v ktorých nepotrebujú tlačiť každý deň väčšie množstvo listov. Potom sa vypočíta rozdiel medzi občasnou a častou (kontinuálnou) tlačou.

Do celkového hodnotenia zahŕňame práve dodatočnú spotrebu atramentu v atramentových tlačiarňach.

Kopírovanie

Skúška zahŕňa hodnotenie kvality (porovnaním kópie a originálu), rýchlosti a ovládania čiernobieleho aj farebného kopírovania.

Skenovanie

Takisto ako kopírovanie sa dá urobiť iba v multifunkčných zariadeniach. Skúška pozostáva z hodnotenia kvality, rýchlosti a ovládania skenovania stránky z časopisu (s niekoľkými stĺpcami textu a fotografiami), fotografie, textového dokumentu aj trojrozmerného objektu, ktorým môže byť napríklad otvorená kniha.

Práca v sieti

Zhodnotenie možnosti zapojenia tlačiarne do siete a jednoduchosť nastavenia, zdieľanie sietí.

Spotreba elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie v priebehu tlače, v pohotovostnom režime, v režime stand-by aj pri úplnom vypnutí. Do celkového hodnotenia však spotrebu energie nepočítame.

Prihlásiť