Ako testujeme chladničky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • chladiaci výkon: 20 %
  • spotreba el. energie: 20 %
  • mraziaci výkon: 10 %
  • tepelná stabilita: 10 %
  • odporúčané nastavenie teplôt: 10 %
  • optimalizovanie nastavenia teplôt: 10 %
  • ovládanie: 10 %
  • izolácia: 5 %
  • hlučnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Skúšky výkonu prebiehajú v miestnosti s teplotou a vlhkosťou špecifikovanou normou STN EN ISO 15502. Podľa tejto normy prebieha aj inštalácia jednotlivých modelov na účely testu a ich naplnenie kvôli simulácii reálneho používania.

POZNÁMKA: Testy prebiehajú v medzinárodnej spolupráci niekoľkých spotrebiteľských organizácií a každá má pri zadávaní výrobku na testovanie možnosť zvoliť si, či sa bude testovať aj funkcia rýchleho chladenia alebo mrazenia. V niektorých prípadoch sa tak môže stať, že chladnička, ktorá disponuje funkciou rýchleho chladenia, nebola na túto funkciu testovaná. Skúšky chladiaceho a mraziaceho výkonu v prípade rýchleho chladenia alebo mrazenia nemajú na celkovú známku vplyv.

Chladiaci a mraziaci výkon

V prípade skúšky chladiaceho výkonu meriame, za aký dlhý čas dokáže mraznička schladiť čerstvé potraviny na teplotu 8 °C a 5 ° C (respektíve najnižšiu ustálenú hodnotu). Ak je prístroj vybavený zásuvkou na uchovávanie chúlostivých potravín, cieľová teplota je 2 °C. Pri skúške mraziaceho výkonu hodnotíme, za aký dlhý čas dokáže mraznička zmraziť čerstvé potraviny na teplotu −18 °C.

Spotreba energie

Celkové hodnotenie vychádza z nameraných hodnôt spotreby elektrickej energie a vypočítanej efektivity jej využitia na jeden liter využiteľného objemu. Tým sa vyhýbame znevýhodňovaniu veľkých chladničiek oproti menším modelom. Vo výsledkových tabuľkách uvádzame aj hodnotu celkovej ročnej spotreby.

Tepelná stabilita

Pri týchto skúškach sledujeme vplyv okolitej teploty na správne fungovanie chladničky a mrazničky. Zisťujeme tak, či má na chod prístroja vplyv umiestnenie napríklad do pivnice, garáže alebo nevykurovanej chalupy, alebo naopak do teplej miestnosti. Prístroje testujeme v 10 °C a 32 °C pri nastavení teploty v chladiacej časti na 4 °C (ak je vybavená zónou na uchovávanie chúlostivých potravín, tak na 2 °C v spomínanej zóne). Cieľová teplota v mrazničke by mala byť −18 °C, ak prístroj nemá dva termostaty, je rozhodujúca teplota v chladničke.

Odporúčané a optimalizované nastavenie teplôt

Meriame odchýlky medzi vnútornými teplotami v chladiacej a mraziacej časti pri nastavení termostatu odporúčanom výrobcom a ideálnymi teplotami (4 °C v chladničke, −18 °C v mrazničke). Okolitá teplota pri skúške je 25 °C. Pri optimalizovanom nastavení na termostate zadáme spomínané ideálne cieľové teploty a sledujeme, za aký dlhý čas ju spotrebič skutočne dosiahne.

Izolácia

Cieľom tohto testu je zistiť, za aký dlhý čas po výpadku elektrického prúdu vzrastie vnútorná teplota v mrazničke z −18 °C na 9 °C. Okolitá teplota pri skúške je 25 °C.

Ovládanie

Na celkovej známke za ovládanie sa podieľa jednoduchosť čistenia, prístupnosť úložných priestorov, jednoduchosť nastavenia, viditeľnosť/počuteľnosť varovných signálov a indikátorov a vnútorné osvetlenie.

Hlučnosť a vibrácie jednotlivých modelov hodnotí trojica expertov.

Rozmery chladničiek, ktoré uvádzame, sa líšia od rozmerov udávaných výrobcami, pretože k nim pripočítavame priestor potrebný na cirkuláciu vzduchu. V situácii, keď je chladnička zastavaná v kuchynskej linke, čerpáme informácie z návodu na použitie.

Údaj o deklarovanej ročnej spotrebe aj energetickej triede preberáme z energetického štítku.

Text "Ako testujeme" zobrazuje najnovší testovací program. "Ako testujeme" pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete u príslušného článku s testom.

Prihlásiť