Ako testujeme pražené solené arašídy

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • senzorické hodnotenie: 35 %
  • obsah soli: 30 %
  • dodržanie deklarácie soli: 15 %
  • mikrobiológia: 10 %
  • mykotoxíny: 10 %

Senzorické hodnotenie

Arašidy boli vždy v balení premiešané a nasypané do téglikov, na testovaní sa zúčastnilo 10 hodnotiteľov. Ako neutralizátor sme použili vodu. Posudzovala sa prítomnosť a intenzita nasledujúcich deskriptorov: príjemnosť vzhľadu (tvar, farba, zlomky, príjemnosť vône, intenzita prímesí zápachu (+ slovný popis), intenzita tvrdosti, intenzita slanej chuti, príjemnosť chuti, intenzita pachutí (+ slovný popis)

Na vyhodnotenie príjemnosti sme použili túto stupnicu: 1 − vynikajúca, 2 − veľmi dobrá, 3 − dobrá, priemerná, 4 − takmer nevyhovujúca, 5 − nevyhovujúca

Na vyhodnotenie intenzity sme použili túto stupnicu: 1 − veľmi málo intenzívna, 2 − málo intenzívna, 3 − stredne intenzívna, priemerná, 4 − intenzívna, 5 − veľmi intenzívna

Mikrobiologické skúšky

Na zisťovanie prítomnosti a množstva potenciálnej tvorby toxínov plesní a baktérií salmonely sa použila kultivačná metóda.

Mykotoxíny

Na zisťovanie prítomnosti aflatoxínov, deoxynivalenolu a ochratoxínu A bola použitá kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS).

Obsah soli

Množstvo soli vo výrobku sme zistili výpočtom na základe merania obsahu sodíka, ktorý sme zistili atómovou absorpčnou spektrometriou (F AAS).

Deklarácia soli

Správnosť deklarácie sme hodnotili porovnaním hodnoty soli uvedenej na obale so zistenou skutočnou hodnotou.

Prihlásiť