Ako testujeme kuřecí prsní řízky

Ako hodnotíme

Na celkovej známke sa podieľali nasledujúce parametre:

  • fyzikálno-chemické parametre: 45 %
  • tovaroznalecké posúdenie: 35 %
  • mikrobiologické vyšetrenie: 20 %
  • rezíduá antibiotík: 0 %

Celkové hodnotenie bolo limitované nedodržaním legislatívnych požiadaviek na pomer vody a bielkovín a mikrobiálnej bezpečnosti.

Fyzikálno-chemické parametre

Obsah vody sa stanovil gravimetricky, podiel bielkovín Kjeldahlovou metódou. Pomer vody a bielkovín sa vypočítal z výsledkov analýz.

Tovaroznalecké posúdenie

Robilo sa podľa zásad ČSN 56 0032. Jednotlivé vzorky boli slovne opísané a sledoval sa výskyt chýb opracovania, farby a vône.

Mikrobiologické vyšetrenie

Robilo sa vo všetkých prípadoch posledný deň deklarovanej trvanlivosti.

Baktérie rodu Salmonella spp. sa stanovili kultivačne podľa ČSN EN ISO 6579, počet baktérií Campylobacter spp. sa stanovil kultivačne podľa ČSN ISO 10272 − 1, ČSN P ISO/TS 10272 − 2.

Počet mikroorganizmov sa stanovil normovanými kultivačnými metódami: Salmonella spp. podľa ČSN EN ISO 6579; Campylobacter spp. podľa ČSN ISO 10272 − 1, ČSN P ISO/TS 10272 − 2; koagulázovo-pozitívnych stafylokokov podľa ČSN EN ISO 6888 − 1,2,3; Listeria monocytogenes podľa ČSN ISO 11290 − 1, STN EN ISO 11290 − 2. Počet baktérií rodu Escherichia coli bol stanovený technikou počítania kolónií podľa ČSN ISO 16649 − 2.

Pri testovaní antibiotickej rezistencie boli najskôr testované organizmy identifikované pomocou metódy MALDI-TOFR. Citlivosť baktérií na antimikrobiálne látky sa stanovila mikrotitračnou dilučnou metódou určením minimálnej inhibičnej koncentrácie podľa ČSN EN ISO 20776-1; 2006.

Rezíduá antibiotík

Na stanovenie prítomnosti rezíduí antibiotík sa použili chemické a mikrobiologické metódy. Chemickou analýzou pomocou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie spojenej s hmotnostnou spektroskopiou sa preverovali sulfónamidy, konkrétne: sulfamerazín, sulfametoxazol, sulfachinoxalín, sulfachloropyridazín, sulfatiazol, sulfadiazín, sulfametoxydiazín, sulfadimidín, sulfadimetoxín a sulfadoxín. Pomocou mikrobiálneho receptorového testu CHARM II sa zisťovala prítomnosť tetracyklínov.

Mikrobiologické stanovenie prítomnosti antibiotík v mäse sa robilo platňovou difúznou metódou s pomocou mikrobiálneho testovacieho kitu. Týmito metódami sme zisťovali prítomnosť rezíduí inhibičných látok všeobecne a špeciálne betalaktámov, tetracyklínov, aminoglykozidov, chinolónov a makrolidov.

Prihlásiť