Ako testujeme bylinné čaje

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • tropánové alkaloidy: 25 %
  • pyrolizidínové alkaloidy: 20 %
  • kontaminanty: 20 %
  • plesne: 15 %
  • mykotoxíny: 10 %
  • pesticídy: 10 %

Obsah plesní sme zisťovali kultivačnou metódou.

Mykotoxíny (ochratoxín A a aflatoxíny) sa stanovili tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC − MS/MS).

Na určenie obsahu nikotínu, pyrolizidínových a tropánových alkaloidov sme použili metódu tandemovej hmotnostnej spektrometrie (LC − MS/MS)

Množstvo pesticídov nachádzajúcich sa v čajoch sme zisťovali plynovou chromatografiou s plameňovo-fotometrickou detekciou (GC FPD), plynovou chromatografiou s hmotnostným spektrometrom, plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD), tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC − MS/MS) a hmotnostnou spektrometriou s negatívnou chemickou ionizáciou (GC-NCI-MS).

Antrachinón sa stanovil plynovou chromatografiou v spojení s hmotnostnou spektrometriou GC MS/MS.

Stanovenie dusičnanov prebiehalo metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou (HPLC-UV).

Prihlásiť