Ako testujeme černý celý pepř

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • piperin: 20 %
  • esenciální oleje: 20 %
  • senzorické hodnocení: 20 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • fyzikálně chem. parametry: 15 %
  • mikrobiologie: 5 %

Podiel jednotlivých skupín skúšok na celkovom hodnotení

Piperín 20%, esenciálne oleje 20%, senzorické hodnotenie 20%, fyzikálno-chemické parametre 15%, nežiaduce látky 20%, mikrobiológia 5%.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitovaná hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celková známka zodpovedať váženému priemeru hodnotenia skúšok jednotlivých skupín.

Piperín

Obsah alkaloidu piperínu sme zisťovali kvapalinovou chromatografiou s detekciou diódového poľa (LC DAD). Vyhláška č. 331/1997 Zb. stanovuje minimálny obsah piperínu 4 % hmotnosti v čiernom aj bielom korení, v celom aj mletom.

Esenciálne oleje

Podiel esenciálnych olejov (silíc) sme zisťovali objemovo podľa DIN EN ISO 6571. Vyhláška č. 331/Zb. určuje minimálny limit pre ich obsah v mletom čiernom korení 0,8 % hmotnosti, v celom čiernom korení 2 % hmotnosti.

Senzorické hodnotenie

Zmyslové požiadavky na kvalitu (vzhľad, farbu, chuť, vôňu a odchýlky od štandardu) sme vyhodnocovali podľa vyhlášky č. 331/1997 Zb.. Vôňu sme hodnotili opakovaným ovoniavaním korenia nasypanom v miske. Chuť sme posudzovali priamym ochutnávaním malého množstva korenia.

Fyzikálno-chemické parametre

Celkový obsah popola, piesku a vody sme určovali gravimetricky. Piesok a popol v sušine sme určovali výpočtom.

Nežiaduce látky

Ťažké kovy, kadmium a olovo, sme zisťovali atómovou absorpčnou spektroskopiou GF AAS. Množstvo mykotoxínov sme merali kvapalinovou chromatografiou s fluorescenčnou detekciou (LC - FLD).

Mikrobiológia

Výskyt baktérie Salmonella spp. sme zisťovali a preukazovali kultivačnou metódou. Na zistenie množstva koliformných baktérií, potenciálne toxických plesní aj všetkých mikroorganizmov sme použili kultivačné metódy počtu.

Prihlásiť