Ako testujeme uzené lososy

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Tuk 40 %, senzorické hodnotenie 30 %, nežiaduce látky 10 %, mikrobiológia 10 %, deklarácia povinných údajov 10 %.

Limity hodnotenia

Celkové hodnotenie je limitované známkami z mikrobiologického vyšetrenia.

Tuk

Celkový obsah tuku sa zisťoval gravimetricky po extrakcii zo vzorky. Na stanovenie jednotlivých polynenasýtených mastných kyselín bola použitá plynová chromatografia s plamenionizačnou detekciou.

Senzorické hodnotenie

Senzorické posúdenie profilovou metódou sme robili podľa normy ČSN 56 0032. Šesť hodnotiacich prideľovalo jednotlivým parametrom - chuti, vôni, vzhľadu aj konzistencii – známky od jedna do päť.

Mikrobiológia

Množstvo histamínu sme merali pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s fluorescenčnou detekciou. Mikrobiologické testy vzoriek sme robili horizontálnou metódou dôkazu a stanovenie počtu Listeria monocytogenes kultiváciou podľa noriem ČSN EN ISO 11290-1 a ČSN EN ISO 11290-2.

Ťažké kovy

Kadmium a olovo sme merali metódou elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie, ortuť metódou atómovej absorpčnej spektrometrie so zakoncentrovaním na amalgamátore. Obsah soli sme vypočítal z celkového množstva sodíka nameraného atómovou absorpčnou spektroskopiou s plameňovou detekciou.

Nežiaduce látky

Chemické kontaminanty sme analyzovali metódami plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou alebo detekciou vodivosti.

Prihlásiť