Ako testujeme hygienické pomůcky

Vložky

 

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

absorpcia 45 %, stabilita počas používania 20 %, aplikácia a odstraňovanie 10 %, nežiaduce látky 25 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

 

Absorpcia

Zaujímalo nás, akú majú produkty schopnosť absorbovať tekutiny. Testovali sme ich v laboratóriu na modeloch, ktoré boli vyrobené na základe konzultácie s lekármi tak, aby čo najviac znázorňovali skutočné ženské telo. Medzi nohy týchto modelov bola vložená vložka a potom sme do nich zhora liali tekutinu. Zaujímalo nás, ako ju vložky absorbujú. Absorpciu sme testovali aj obyčajným nalievaním tekutiny na vložku a meraním absorbovaného objemu.

Stabilita počas používania

Hodnotenie stability upevnenia vložky počas používania. Pri testovaní sme používali špeciálny prístroj dynamometer (silomer).

Aplikácia a odstraňovanie

Test jednoduchosti prilepovania a odlepovanie vložky prebiehal aj s pomocou dynamometra (silomeru).

Nežiaduce látky

Test zisťujúci obsah organických halogénových zlúčenín, glyfozátu (herbicíd) a ťažkých kovov. Tretie menované sme testovali len pri produktoch s vonkajšími plastovými časťami alebo so vzorkou.

Alergény

Zaujímalo nás, či sa vo vložkách objavujú niektoré z 26 chemických látok a dvoch vonných zmesí, ktoré EÚ označuje ako potenciálne alergény vyskytujúce sa v kozmetike. Zvolili sme metódu GC/MS (plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou) s využitím plynového chromatografu a spektrometra.

Dopad na životné prostredie

Hodnotili sme zloženie výrobkov a ich recyklovateľnosť.

 

Tampóny

 

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

absorpcia 35 %, zachovanie štruktúry 25 %, odolnosť šnúrky 15 %, nežiaduce látky 25 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

 

Absorpcia

V laboratóriu sme testovali, ako efektívne tampóny absorbujú tekutinu. Zvolili sme metódu Syngina, ktorá je uznávaná FDA a združením výrobcov Edan.

Zachovanie konzistencie

Ponorením tampónov do vody a následným zvážením prípadných uvoľnených vlákien sme testovali, či v nasiaknutých tampónoch nehrozí, že sa z nich uvoľnia vlákna, ktoré by mohli zostať v tele ženy.

Odolnosť šnúrky

Testovali sme pomocou špeciálneho prístroja dynamometra (silomer). Cieľom bolo zistiť, aká odolná je šnúrka v suchom i mokrom stave.

Nežiaduce látky

Test zisťujúci obsah organických halogénových zlúčenín, glyfozátu (herbicíd) a ťažkých kovov. Tretie menované sme testovali len v tom prípade, ak produkty obsahovali vonkajšie plastové časti alebo boli vzorkované.

Alergény

Zaujímalo nás, či sa vo vložkách objavujú niektoré z 26 chemických látok a dvoch vonných zmesí, ktoré EÚ označuje ako potenciálne alergény vyskytujúce sa v kozmetike. Pre testovanie sme zvolili metódu GC/MS (plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou) s využitím plynového chromatografu a spektrometra.

Dopad na životné prostredie

Hodnotili sme zloženie výrobkov a ich recyklovateľnosť.

Prihlásiť