Ako testujeme kečupy

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení
Splnenie legislatívnych požiadaviek 40 %, senzorické hodnotenie 25 %, tovaroznalecké hodnotenie 15 %, deklarácia 15 %, nežiaduce látky 5 %.

Limity hodnotenia
Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

 1. V rámci kontroly legislatívnych požiadaviek sme posudzovali podľa vyhlášky 157/2003 Zb. celkovú refraktometrickú sušinu výrobku, podiel paradajok a kyslosť výrobku. Podiel paradajok vo výrobku sme stanovili výpočtom z nameraných hodnôt refraktometrickej sušiny, formolového čísla, kyseliny citrónovej, kyseliny jablčnej, kyseliny pyroglutámovej, draslíka, horčíka a fosforu.

 1. Senzoricky sme hodnotili kečupy podľa nasledujúcej stupnice (v prípade negatívneho hodnotenia sme požadovali aj špecifikáciu chyby):

 • farba: 1 vynikajúca, sýta, tmavočervená až hnedočervená
  5 úplne nevyhovujúca, príliš svetlá, málo červená, príliš tmavá, prechádzajúca do hnedej
 • konzistencia: 1 vynikajúca, kašovitá, jemná, homogénna (príp. s hrubšími časťami zeleninových prísad)
  5 úplne nevyhovujúca, rôsolovitá, pudingová, príliš hustá alebo tečúca, príliš riedka
 • vôňa:1 charakteristická, paradajková
  5 nerozpoznateľná, netypická, nevyhovujúca
 • chuť: 1 vynikajúca, paradajková, vyvážená sladká aj kyslá
  5 úplne nevyhovujúca, málo paradajková, škrobová, príliš kyslá, atypická
 • celkové hodnotenie: 1 výborné
  5 nevyhovujúce
 1. Pri tovaroznaleckom posúdení sme použili stupnicovú metódu (1 – úplne spĺňa daný parameter; 2 – čiastočne spĺňa; 3 – má určité nedostatky). Metódou slovného popisu sme hodnotili tieto parametre: obaly výrobkov a náročnosť manipulácie s výrobkom, etiketa výrobku, dizajn výrobku, zloženie výrobku vo vzťahu so základnými kvalitatívnymi parametrami.

 1. Kontrola deklarácie spočívala v zisťovaní skutočného obsahu soli, cukru a porovnanie nameraných hodnôt s údajmi v tabuľke výživových hodnôt. Obsah soli je stanovený pomocou atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS), obsah jednotlivých cukrov sme stanovili pomocou kvapalinovej chromatografie HPLC. Ďalej sme posudzovali deklarovanú prítomnosť škrobov a spôsob vyjadrenia obsahu paradajok vo výrobku.

 1. Zisťovali sme, či sú v kečupoch prítomné nežiaduce látky mykotoxíny a pesticídy. Mykotoxíny charakteristické pre výrobky z paradajok boli stanovené pomocou kvapalinovej chromatografie (LC/MS/MS), obsah pesticídov sme analyzovali pomocou plynovej chromatografie (GC-ECD a GC-FPD).

Prihlásiť