Ako testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kysané zelí: senzorické hodnocení 30 %, hmotnost pevného podílu 10 %, vitamíny 15 %, přidané látky 10 %, pH 2 %, míra prokvašení 8 %, živé mikroorganismy 10 %, deklarace 15 %.

Sterilované zelí: senzorické hodnocení 30 %, hmotnost pevného podílu 10 %, vitamíny 20 %, přidané látky 15 %, kyselina octová 5 %, pH 5 %, deklarace 15 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Senzorické hodnocení

V souladu s ČSN 56 0032 posuzovalo vzorky zelí osm hodnotitelů. Hodnocen byl vzhled a barva (intenzita barvy: příliš světlá nebo příliš tmavá), konzistence (kvalita nakrouhání, přítomnost hrubších kousků, příjemnost na skusu), vůně (intenzita a příjemnost) a vyváženost chuti (zastoupení kyselé, slané a sladké chuti a příjemnost přidaného koření).

Vitamíny

Vitamín C: stanovení množství kyseliny askorbové reflektometrickou metodou.

Vitamín K: stanovení metodou HPLC-DAD/FLD.

Přidané látky

Hodnocení obsahu a množství jednotlivých přídatných látek, tzn. kyseliny benzoové a sorbové (HPLC-DAD), oxidu siřičitého (dle Monier-Wiliamse); stanovení a hodnocení obsahu chloridu sodného (volumetricky). Stanovení titrační kyselosti (pro hodnocení kyseliny octové).

Míra prokvašení

Hodnoceno podle množství kyseliny mléčné stanovené metodou ITP.

Živé mikroorganismy

Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení technikou počítání kolonií: ČSN ISO 13721. Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní: ČSN ISO 21527 - 1, ČSN ISO 21527 - 2.

Deklarace

Kontrola etikety zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Prihlásiť